پیام رییس اجراییوی

شرکت انکشاف ملی بمنظور اعمار و ساخت زیربناهای با کیفیت و پایدار در عرصه های زراعت، مسکن، انرژی، تولید، ساختمان و سایر موارد دیگر غرض تسریع روند توسعه و انکشاف، صنعت گرایی و رشد اقتصادی، رونق تجارتی، اشتغال زایی و در مجموع بمنظور تعالی و رفاه کشور ایجاد گردیده است.

نور پوهیدل

شرکت انکشاف ملی در یک نگاه 

شرکت انکشاف ملی طی فرمان  شماره (۲۸) مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ریاست جمهوری بمنظور انسجام و تطبیق هر چه بهتر برنامه ها و پروژه های انکشاف ملی، ارتقای ظرفیت تطبیقی سکتورهای انکشافی و تسریع روند رشد اقتصادی کشور و همچنان تنظیم بهتر امور تصدی های دولتی، ایجاد گردیده و با مدرنیزه و میکانیزه سازی ابزار و شیوه‌های کاری روند انکشاف و توسعه را در کشور منسجم و سرعت می‌بخشد.

علاوه بر این، اهداف شرکت انکشاف ملی را تطبیق و اجرای هرچه بهتر برنامه ها و امور مربوط به ساخت و ساز زیربناها در سکتور های زراعت، آب، انرژی، تولید، تفحص، اکتشاف، استخراج معادن و سایر سکتور های دیگر نیز تشکیل می‌دهد.

تصدی های که به شرکت های دولتی تغییر حیثیت حقوقی نموده و در چوکات شرکت انکشاف ملی مدغم گردیده عبارت اند از:

– شرکت ساختمانی بنایی

– شرکت ساختمانی هلمند

– شرکت ساختمانی افغانی

– شرکت خانه سازی

– شرکت سمنت غوری

– شرکت سمنت جبل السراج

– شرکت زراعتی وادی ننگر هار

– شرکت فلزات

– شرکت ذغال سنگ شمال

– شرکت باربری مرکز

ساحات کاری:

آب: 

مدیریت تطبیق پروژه های مربوط به آب یکی از اولویت های مهم شرکت انکشاف ملی بمنظور اعمار زیربناهای انرژی قابل تجدید غرض خودکفایی وآبیاری سیستماتیک و منظم زمین های زراعتی، لامزروع و بکر و بائر و هم چنان برای تهیه آب آشامیدنی صحی، میباشد. این شرکت در نظر دارد تا از یکسو با مدیریت سالم و موثر منابع آب های آشامیدنی اعم ازحوزه های آبگیر، حوزه های دریایی،  چشمه سارها و رود خانه ها به معضل آب آشامیدنی صحی در کشور پاسخ گفته واز سوی دیگر با تطبیق و تسریع  پروژه های تحت کار به مشکلات آبیاری در ولایات رسیدگی و کانالهای جدید را اعمار و موجوده را در بخش های مختلف کشور احیا و بازسازی نماید.

خدمات مشورتی: 

تجارب کاری فراوان که طی سالیان متمادی بخش های مدغم شده در عرصه های مختلف دارند، شرکت انکشاف ملی را قادر به ارایه خدمات مشورتی سازنده به دولت  وسکتور خصوصی در زمینه های ساختمان ، انرژی ، زراعت ، مسکن و سایر بخش های دیگر میسازد.  از اینرو شرکت انکشاف ملی نقش مهم را در ارایه خدمات مشورتی و مشوره دهی در بازنگری و تطبیق برخی پروژه های مهم ملی ایفا کرده است. در حال حاضر این شرکت مصروف مشوره دهی در سروی و دیزاین تصفیه آب آشامیدنی صحی  در پنجشیر و انتقال آن به کابل و مشوره دهی در تهیه و ترتیب دیزاین کانال انتقال آب به سروبی جهت تولید انرژی به ظرفیت ۱۸۰ میگاوات می‌باشد.

زراعت: 

بیشترین اتکای اقتصادی افغانستان روی سکتور زراعت بوده که تا اکنون کارهای اندکی در زمینه مدرنیزه و میکانیزه سازی این سکتور مهم صورت گرفته است. شرکت انکشاف ملی غرض تسریع این روند با تطبیق پروژه های مدیریت آب در نظر دارد زمین های بکر و بایر را آبیاری نموده زمینه استفاده از آنها را برای پروژه های بزرگ زراعتی مساعد سازد. معیاری سازی و سیستماتیزه سازی سکتور زراعت محصولات زراعتی را به حد اکثر رسانیده و راه را برای انکشاف زراعت صنعتی و صنعت زراعتی هموار میسازد. این شرکت تطبیق پروژه های باغداری زیتون ، ستروس، فارم های مالداری و غرس هزاران اصله نهال در تپه های پغمان و سروبی را روی دست دارد که نمونه بارز از فعالیت های کوتاه مدت و میان مدت این شرکت در بخش زراعت و مالداری برشمرده می شود.

انرژی:

مدیریت تطبیق پروژه های مربوط به آب یکی از اولویت های مهم شرکت انکشاف ملی بمنظور اعمار زیربناهای انرژی قابل تجدید غرض خودکفایی وآبیاری سیستماتیک و منظم زمین های زراعتی، لامزروع و بکر و بائر و هم چنان برای تهیه آب آشامیدنی صحی، میباشد. این شرکت در نظر دارد تا از یکسو با مدیریت سالم و موثر منابع آب های آشامیدنی اعم ازحوزه های آبگیر، حوزه های دریایی،  چشمه سارها و رود خانه ها به معضل آب آشامیدنی صحی در کشور پاسخ گفته واز سوی دیگر با تطبیق و تسریع  پروژه های تحت کار به مشکلات آبیاری در ولایات رسیدگی و کانالهای جدید را اعمار و موجوده را در بخش های مختلف کشور احیا و بازسازی نماید.

معادن:

معدن ذغال سنگ شمال از جمله شرکت های مدغم شده است که با مدرنیزه سازی پروسه استخراج و با سرمایه گذاری روی زیربناها، تجهیزات و ابزارکاری در آن میتوان ظرفیت تولیدی را ارتقا بخشید. این امر منجر به ظرفیت استخراج هزار ها تن روزانه میگردد که در حال حاضر ظرفیت استخراج آن روزانه صدها تن است. شرکت انکشاف ملی در جریان بحث با کمپنی های بین المللی در زمینه اعمار دستگاه های برق حرارتی از ذغال سنگ به ظرفیت ۳۰۰ میگاوات برق در هر دستگاه می باشد. تولید انرژی درین دستگاه ها میتواند متمم عرضه مورد نیاز درکشور بوده تقاضای بخش صنعتی و تجارتی را برآورده و قیمت انرژی برق را کاهش داده زمینه صنعتی شدن را هموار سازد. همچنان این شرکت در نظر دارد تا روی معادن که فایده زود رس در قبال دارند سرمایه گذاری نماید.

ساختمان:

شرکت های دولتی مدغم شده در چوکات شرکت انکشاف ملی صدها پروژه های ساختمانی را در اطراف و اکناف کشور تکمیل نموده و صدهای دیگر را تحت کار دارند. این شرکت تجارب موجود در بخش های مدغم شده خود را به عنوان یک سرمایه مهم پنداشته افتخار آنرا دارد که در تطبیق پروژه های معیاری از آن استفاده نماید. برعلاوه پروژه های تحت پلان وتحت کار شرکت انکشاف ملی در حال حاضر مصروف اعمار هشت شفاخانه بمنظور مبارزه علیه ویروس خطرناک کوید ۱۹ است که این امر در اولویت های اول حکومت بوده و افغانستان دومین کشور بعدا از چین است که با اعمار زیر بناهای مورد نیاز جلو انتشار این ویروس خطرناک را می‌گیرد.

بازسازی و احیای آبده های تاریخی از قبیل قصر دارالامان ، جبل السراج ، پغمان ، امیر شهید و قصر باغ شاهی که کار بازسازی و احیای آنها با هزینه کم و کیفیت بالا در اسرع وقت ممکن با در نظرداشت حفظ جنبه های تاریخی آنها صورت گرفت،  نماد از دستاورد های بزرگ شرکت انکشاف ملی در سکتور ساختمان می‌باشد.

تولید:

افغانستان یک کشور مصرفی بوده بیشترین اتکای آن به واردات کالاها با قیمت بلند می باشد که میتوان آنرا در داخل کشور تولید نمود. شرکت انکشاف ملی بمنظور ایجاد فابریکات تولیدی و حمایت از تولیدات داخلی عملا مشارکت های موثر را با سکتور خصوصی غرض کاهش واردات، ارتقای تولیدات داخلی و ازدیاد صادرات آغاز نموده است. فابریکه سمنت جبل السراج تحت بازسازی و بازنگری قرار دارد که بعد از اتمام کار ۳۰۰ فیصد ازدیاد در تولیدات آن به میان خواهد آمد. همچنان شرکت انکشاف ملی در حال بحث روی مشارکت وهمکاری با کمپنی های بین المللی جهت ارتقای ظرفیت تولیدی فابریکات سمنت است تا بتواند ازین ناحیه کشور را بسوی خودکفائی رهنمون سازد. این شرکت درنظر دارد تا ۱۲۰ کارخانه جات تولیدی را تا سال ۲۰۲۵ در همکاری با سکتور خصوصی ایجاد نماید.

هیئت رهبری

بیشتر بدانید