پنجشنبه ۳۰ سلواغه ۱۳۹۹
یاد جمنازیوم د کندز په مرکز کې ودانېږي، چې لوبغاړو ته د لوبو کولو اسانتیا برابروي او د پاتې ۱۰ سلنې کارونو له بشپړېدو وروسته به پرانیستل شي.
د جمنازیوم مالي لګښت د ملي پراختیا عملیاتي ادارې لخوا ورکول کېږي او ودانیز کارونه یې د ملي پراختیا شرکت د بنائي تصدۍ لخوا پر مخ وړل کېږي.
همداراز په کندز کې د ملي پراختیا شرکت لخوا د څو نورو پروژو ودانیز کارونه هم روان دي لکه: د ولسوالیو په مرکزونو کې جوماتونه، د پوهنتون لیلیه او څو نورې ټولګټې پروژې.