پنجشنبه ۳۰ ثور ۱۴۰۰
کار اعمار بلاک‌های الحاقیه لوی سارنوالی به شدت جریان دارد. اعمار این بلاک‌ها ۸ ماه قبل آغاز شده و میعاد زمانی اعمار آن دو سال می‌باشد که تا حال ۲۶ فیصد پیشرفت داشته است.
این بلاک‌ها که مطابق به معیارهای ملی و با عصری‌ترین شکل اعمار می‌گردد، هزینه آن از طرف اداره انکشاف زون پایتخت پرداخت و کار عملی آن توسط ریاست افغانی شرکت انکشاف ملی به پیش برده می‌شود.
قابل یادآوری است هم اکنون شرکت انکشاف ملی صدها پروژۀ خورد و بزرگ را زیر کار دارد و توانسته برای هزاران نفر فرصت‌های شغلی را مساعد سازد.