یکشنبه ۱۹ سلواغه ۱۳۹۹
د ټولنیز سالون ودانیز کارونه چې په ۷۰۰ متر مربع ځمکه کې جوړ شوی او د ۱۰۰ کسانو د ځایېدو ظرفیت لري، بشپړ شوی او پرانیستې ته چمتو شوی.
یاد سالون په اوسني معیارونو برابر د ټولنیزو غونډو لپاره د ملي پراختیا شرکت د بنائي تصدي لخوا جوړ شوی.
د ټولنیز سالون مالي لګښت د ملي پراختیا عملیاتي ادارې لخوا ورکول کېږي، همداراز په دایکندي د ملي پراختیا شرکت لخوا د څو نورو پروژو کارونه هم روان دي.