شنبه ۸ غبرګولی ۱۴۰۰
د صکوکو دولتي مطبعې نوې ودانۍ د جوړولو چارې چې د کابل ښار اوومې ناحیې د جنګلک پخوانۍ فابریکې په سیمه کې موقعیت لري جوړیږي.
دغه ودانۍ د ملي پراختیا شرکت د بنایي وادنیز ریاست له لورې جوړیږي چې مالي لګښت يې مالیې وزارت ورکوي.
اوس مهال لسګونه کاریګر په دغه ودانۍ کې پر کار بوخت دي او ۲۶ سلنه چارې يې بشپړ شوي دي.
دا پروژه په پرمختللو وسایلو سمبال كيږي؛ تر څو ټول ارزښت لرونکی اسناد په بشپړ امنیت سره د هیواد په داخل کې چاپ شي.
د صکوکو مطبعې بنسټ د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ارګ په شاهي باغ کې کیښودل شو او یوازینۍ دولتي مطبعه ده چې دچاپ په برخه کې تردې مهاله فعالیت لري.