ددې جومات ودانیزې چارې د ملي پراختیا شرکت، د بنايي ودانیز تصدی پرمخ وړي.