د کندز په مرکزي روغتون کې په دو پوړونو کې د انتظار خونې ودانۍ چې د ملي پراختیا شرکت د بنائي تصدي لخوا رغول شوی، ګټې اخیستنې ته سپارل شوی.