یکشنبه ۲۹ وری ۱۴۰۰
د پلتنې عالي ادارې د تحکیمات ودانیز کارونه د ملي پراختیا شرکت د افغاني ودانیز ریاست لخوا د ملي پراختیا عملیاتي ادارې په مالي لگښت، چې ۴۰ میلیونه افغانۍ کېږي، په چټکۍ سره روان دي.
په یاده پروژه کې د احاطې دیوال، د ننوتلو دروازه، د ساتنې برجونه او جذبي څاه ګانې شاملې دي.