ددې جومات ودانیزې چارې د ملي پراختیا شرکت پرمخ وړي