د ننګرهار په مرکز کې د جامع جومات ودانیز کارونه په پشپړېدو دي او په نېږدې وخت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د یاد جومات ودانیز کارونه د ملي پراختیا شرکت د بنائي تصدۍ لخوا پر مخ وړل کېږي.