محمد اشرف نومی د ملي پراختیا شرکت د ارزاقو ریاست اړوند، د دوه خونو درلودونکې یوه هټۍ چې پنځه سوه فامیلیو کې موقعیت لري د میاشتې په ( ۵۰۰۰ ) افغانیو په کرایه نیسي.
هغه اشخاص چې غواړي یاد ملکیت له پورته قیمت څخه په لوړه بیه په کرایه واخلي، خپل غوښتنلیکونه دې خوشحال خان مینه کې سیلو ته څيرمه د ارزاقو ریاست ته وسپاري؛ شرط پاڼه د ټاکل شوي قیمت په بدل کې ترلاسه او داوطلبۍ کې د ګډون لپاره په ټاکل شوې ورځ، خپله یا خپل استازی حاضر کړي؛ ضمانت نغدي اخیستل کیږي.