شنبې۲۰ مرغومې ۱۳۹۹
د دې جومات او ټولنیز سالون د جوړولو چارې د ملي پراختیا شرکت د بنائي تصدي لخوا پر مخ وړل کېږي.
د جومات او ټولنیز سالون په ودانیزو چارو کې ښه پرمختک شوی او د پاتې کارونو د بشپړيدو څخه وروسته به افتتاح شي.