د مرکز ګرمۍ، بریښنا او د اوبو رسولو په منظم سیستم سمبال؛ د لوی جومات، ښوونځي، سوداګریز مارکیټ، پراخه پارکینګ درلودونکی او عامه سړک ته نږدې موقعیت لري.
پنځه خوني او درې خونې واحدونه لري
پته: کابل – بګرامي – د بګرامي ښارګوټی
د اړیکو شمیرې: 0783369683 -0706667915