یاده انتظار خونه په۳۵۰متر مربع سیمه کې ودانه شوې چې په یو وخت کې د نارینه او ښځينه وو لپاره د جلا برخو په درلود سره، د ۲۵۰تنو د ځائیدو ظرفیت لري.
ودانیزې چارې ېې د ملي پراختیا شرکت د بنايي ساختماني ریاست لخوا ودانیزو معیارونو سره سم سرته رسول شوي.