12 07, 2021

اعلان کاریابی

By |2021-07-12T12:53:27+04:30July 12th, 2021|کاریابی|0 Comments

شرکت انکشاف ملی یک بست متخصص مشارکت عامه و خصوصی [...]

12 07, 2021

اعلان کاریابی

By |2021-07-12T09:47:59+04:30July 12th, 2021|کاریابی|0 Comments

شرکت انکشاف ملی به تعداد (۲) بست مربوط ریاست ساختمانی [...]

11 07, 2021

اعلان کاریابی

By |2021-07-11T10:17:31+04:30July 11th, 2021|کاریابی|0 Comments

ریاست هلمند شرکت انکشاف ملی بست مدیریت منابع بشری را [...]

6 07, 2021

اعلان کاریابی

By |2021-07-06T09:12:57+04:30July 6th, 2021|کاریابی|0 Comments

شرکت انکشاف ملی به تعداد (۵) بست مربوط ریاست ساختمانی [...]

4 07, 2021

اعلان کاریابی

By |2021-07-04T16:36:25+04:30July 4th, 2021|کاریابی|0 Comments

شرکت انکشاف ملی به تعداد (۶) بست مربوط ریاست مالی: [...]

8 06, 2021

اعلان کاریابی

By |2021-06-08T11:14:58+04:30June 8th, 2021|کاریابی|0 Comments

شرکت انکشاف ملی به تعداد (۲) بست مربوط ریاست ساختمانی [...]

8 06, 2021

اعلان کاریابی

By |2021-06-08T11:01:13+04:30June 8th, 2021|کاریابی|0 Comments

شرکت انکشاف ملی به تعداد (۴) بست مربوط ریاست ساختمانی [...]

1 06, 2021

اعلان کاریابی

By |2021-06-01T13:50:07+04:30June 1st, 2021|کاریابی|0 Comments

شرکت انکشاف ملی به تعداد (۱۱) بست مربوط ریاست ساختمانی [...]

1 06, 2021

اعلان کاریابی

By |2021-06-01T10:32:18+04:30June 1st, 2021|کاریابی|0 Comments

شرکت انکشاف ملی به تعداد (۵) بست مربوط ریاست ساختمانی [...]

31 05, 2021

اعلان_کاریابی

By |2021-05-31T12:50:59+04:30May 31st, 2021|کاریابی|0 Comments

شرکت انکشاف ملی به تعداد (۲) بست انجنیر کنترول کیفیت [...]