بازدید مسوولان شرکت انکشاف ملی از فابریکات سمنت غوری

By |2023-05-14T14:30:52+04:30May 14th, 2023|فابریکات سمنت غوری|0 Comments

عبدالرحمن عطاش رییس عمومی اجرائیوی شرکت انکشاف ملی همراه با [...]