پاک کاری کانال بند برق نمبر یک شهر پلخمری به شدت جریان دارد

By |2021-03-28T10:17:26+04:30March 28th, 2021|شرکت ساختمانی هلمند|0 Comments

پنجشنبه ۵ حمل۱۴۰۰ شرکت انکشاف ملی پاک کاری کانال بند [...]