شرکت انکشاف ملی در دومین مرحله؛ از تعداد ۴۰ تن برای بست های (آمریت پلان گذاری، آمریت پالیسی و انکشاف، آمریت انسجام و جذب سرمایه گذاری ها، کارشناس تحقیق و انکشاف و کارشناس مدیریت تولیدات) امتحان اخذ نمود.
این آزمون که امروز پنجشنبه ۱۹ سرطان سال روان
با حضور نماینده گان با صلاحیت شرکت انکشاف ملی در مقر قصر دارالامان اخذ شد، پنج تن از میان داوطلبان با بلند ترین نمرات در چهارچوب ریاست انسجام و انکشاف شرکت انکشاف ملی جذب خواهند شد.
شرکت انکشاف ملی که دور قبلی امتحان را با شفافیت کامل برگزار کرد در این مرحله نیز واجدین شرایط کار را بدون هیچگونه میانجی، با اطمینان کامل به پست های یاد شده خواهد گماشت.
این در حالیست که شرکت انکشاف ملی، پنجشنبه هفته پیش نخستین مرحله آزمون از ۱۳۰ تن برای احراز بیست عنوان بست کاری را برگزار کرده بود که موفقانه به پایان رسید.