کار عملی ساخت بلاک های الحاقیه لوی سارنوالی کشور آغاز شد
سنگ تهداب بلاک های الحاقیه لوی سارنوالی کشور به هزینه بیشتر از ۲۷۵ میلیون افغانی امروز طی محفلی با حضورداشت عبدالرحمن عطاش رییس عمومی اجراییوی شرکت انکشاف ملی، څارنپوه فرید حمیدی لوی سارنوال کشور، الهام عمر هوتکی رییس تدارکات ملی، عبدالسمیع استانکزی رییس زون انکشافی پایتخت و شماری دیگری از اشتراک کننده گان در مقر لوی سارنوالی گذاشته شد.
عبدالرحمن عطاش رییس عمومی اجراییوی شرکت انکشاف ملی حین افتتاح کار این پروژه گفت: شرکت انکشاف ملی پروژه هایش را با کیفت، سرعت و قیمت نازل تطبیق می کند، وی افزود هرچند میعاد این پروژه دو سال گفته شده است اما این شرکت تلاش دارد آن را طی کمتر از ۱۶ ماه به پایه اکمال برساند.
در همین حال لوی سارنوال کشور از آقای عطاش و تیم متعهد وی در شرکت انکشاف ملی ابراز امتنان کرده یاد آور شد که اعمار این تعمیرات آروزی همه کارمندان این نهاد بوده است.
الهام عمر هوتکی رییس تدارکات ملی داشتن کمپلکس اداری را برای نهاد های عدلی ضرورت مبرم دانسته و از رهبری شرکت انکشاف ملی تقاضا نمود تا این ساختمان را زوتر از معیاد تکمیل نمایند.
بلاک های الحاقیه لوی سارنوالی که تمویل کننده آن اداره انکشافی زون پایتخت است مجهز با تمام امکانات اداری و تجهیزات گرما و سرما بوده و کار اعمار آن را دستگاه ساختمانی افغانی به پیش میبرد.