سه شنبه ۸ میزان ۱۳۹۹
با تلاش های پیگیرانه شرکت انکشاف ملی، کار متوقف شده شهرک یا مجتمع رهایشی لاله در شهر کابل از سرگرفته شد و به زودی کار های باقی مانده آن به اتمام میرسد.
این مجتمع رهایشی که ده بلاک ۱۴ منزله و ۵۶۰ اپارتمان دارد و با پرداخت اقساط در درازای ۲۰ سال، به کارمندان دولتی توزیع می گردد کار ساختمان سازی آن در حدود هشت سال متوقف بود که در حال حاضر با تلاش های رهبری شرکت انکشاف ملی دوباره آغاز گردید.
این در حالیست که هم اکنون کار ساختمانی ده ها پروژه بزرگ ملی در سطح کشور توسط صدها کارگر مسلکی و غیر مسلکی شرکت انکشاف ملی در حال تطبیق می باشد.