سه شنبه ۱۳ عقرب ۱۳۹۹
کار اعمار ساختمان پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ولایت غور نزدیک به ۵۰ فیصد به پیش رفته و قرار است کار های متباقی آن نیز، به زودی پایان یابد.
ساختمان یاد شده در مساحت ۱۶۰۰ متر مربع زمین در سه منزل اعمار شده و در یک وقت گنجایش نزدیک به ۱۰۰۰ محصل را دارد که دارای ۳۵ اتاق درسی، دو تالار کنفرانس، یک کتابخانه و سایر ملحقات و اتاق های ضروری دیگر بوده و قرار است با سیستم مرکز گرمی مجهز شود.
کار ساختمانی این پروژه به کمک مالی وزارت شهرسازی و اراضی توسط ریاست خانه سازی شرکت انکشاف ملی به پیش برده می شود.