سه شنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۹
کار اعمار یک محراب مسجد زیر نام النبین در ولسوالی نمبر ۲ یکاولنگ ولایت بامیان به خوبی در حال پیشرفت است که با افتتاح آن مشکلات باشنده گان این محل در زمینه حل می شود.
این مسجد از جمله ۳۷۷ محراب مسجدی است که به هدایت رییس جمهور در سراسر ولسوالی های کشور با حمایت مالی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری توسط شرکت انکشاف ملی اعمار می شود.
کار تخنیکی و اعمار این مسجد که توسط ریاست ساختمانی بنایی شرکت انکشاف ملی به پیش برده میشود در حال حاضر افزون بر سیخ بندی و قالب کاری سقف تهکو، کار اعمار منار آن نیز جریان دارد.
قابل ذکر است که هم اکنون کار ده ها پروژه عام المنفعه توسط شرکت انکشاف ملی در سراسر کشور و ولسوالی های آن جریان دارد و هزاران تن در آنها مصروف کار اند.