یکشنبه ۱۸ عقرب ۱۳۹۹
تپه بی بی مهرو یکی از تپه های تاریخی و شناخته شده است که در شمال مرکز شهر کابل موقعیت دارد و تعدادی زیادی از خانواده ها در آنجا زندگی میکنند؛
در این محل کار اعمار سه محراب مسجد از سوی شرکت انکشاف ملی نزدیک به تکمیلی بوده و قرار است به زودی افتتاح گردد.
مساجد یاد شده زیر نام امیر حمزه (رض) و مسجد دیگر آن در یک منزل و مسجد زیر نام امام حسن(رض) در دو منزل اعمار شده اند.
کار اعمار این مساجد از سوی ریاست ساختمانی افغانی شرکت انکشاف ملی توسط ده ها کارگر ماهر و غیر ماهر با درنظر داشت تمامی معیار های ساختمانی به پیش برده می شود.
این در حالی است که در سراسر کشور توسط ریاست های مختلف ساختمانی شرکت انکشاف ملی کار ده ها پروژه جریان داشته و تعدادی دیگر نیز نزدیک به تکمیل شدن است و مردم از آن خرسند بوده و استقبال می کنند.