شنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۹
جهت رُشد و زمینه سازی آموزش و پرورش در کشور، کار اعمار دو باب مکتب در ولایت پکتیکا تکمیل و آماده بهره برداری گردیده است.
این مکاتب ۸ صنفی که به حمایت مالی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری توسط شرکت ساختمانی بنایی شرکت انکشاف ملی در منطقه مقرب خیل ولسوالی شرنه مرکز این ولایت و منطقه ضرابی ولسوالی ارگون اعمار گردیده است.
قابل یاد آوری است که افزون بر اعمار مکاتب یاد شده، کار چندین پروژه دیگر نیز از سوی شرکت انکشاف ملی در ولایت پکتیکا در حال جریان است.