چهارشنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۹
کار سه بلاک الحاقیه لوی څارنوالی که توسط ریاست ساختمانی افغانی شرکت انکشاف ملی ساخته می شود به خوبی در حال پیشرفت است.
این بلاک ها که توسط اداره زون پایتخت طرح، دیزاین و تمویل شده است و حدود ۲۷۵ میلیون افغانی هزینه بر می دارد؛ اعمار آن حدودا دو سال زمان می برد اما شرکت انکشاف ملی متعهد است تا با در نظر داشت معیار ها زودتر از زمان تعین شده آن را تکمیل و آماده بهره برداری سازد.
ایجاد این کمپلکس اداری برای این نهاد عدلی نهایت ضروری بوده که پس از ساخت آن؛ با امکانات و تجهیزات اداری مجهز شده و کارهای اداری مربوط به آسانی انجام می شود.
هم اکنون در بخش ها و منازل ساختمان یاد شده کار های ساختمانی و تخنیکی مختلف در حال انجام است و ده ها تن نیز در آن مصروف کار می باشند.