شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹
به منظور افزایش سطح تعلیمی دانش آموزان با تکنالوژی روز و فراهم کردن فناوری، کار چهار کمپیوترلب در چهار باب مکتب ولایت بدخشان تکمیل شده است.
این کمپیوترلب ها در مکاتب؛ کوکچه، سایف شهید، ترگنی شهر فیض آباد و لیسه غیاثی ولسوالی جرم این ولایت به بهره برداری سپرده شده اند.
این پروژه از طرف اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری تمویل و توسط ریاست بنایی شرکت انکشاف ملی تطبیق گردیده اند که هر کدام آن مبلغ نُه صدهزار افغانی هزینه برداشته است.
گفتنیست که مجموعاً در ولایت بدخشان به تعداد ۴۷ باب مکتب در مرکز و لسوالی ها تحت پوشش این برنامه قرار گرفته و قرار است مکاتب متباقی دیگر نیز با این سیستم مجهز شده و آماده استفاده دانش آموزان قرار گیرند.