سه شنبه ۱ میزان ۱۳۹۹
از پنج دستگاه طراحی شده که توسط تیم تخنیکی شرکت زغال سنگ شمال بسته بندی شده است امروز در حضور ریاض الدین شریفی رییس شرکت زغال سنگ شمال، تیم تخنیکی، رسانه ها و مسوولین محلی رونمایی شد.
این دستگاه ها که قبلاً ساخته شده پرزه جات تخنیکی و میخانیکی آن با ابتکار تیم تخنیکی افغانی شرکت زغال سنگ شمال طراحی و بسته بندی شده است و شامل ماشین کش یک واگونه و دو واگونه ،دستگاه کمپریسور برقی، دستگاه کمپریسور دیزلی، دستگاه تولید برق مصرفی و ترازوی تناژ بلند میباشد که هر کدام توانایی انجام کار را به گونه سریع دارا می باشد.
ریاض الدین شریفی رییس زغال سنگ شمال از این ابتکار تیم تخنیکی ابراز خوشنودی کرده و افزود که این اقدام میتواند اتکاء آنان را به کشور های دیگر در زمینه ترمیم وسایل تخنیکی از میان بردارد و پس از این آنان نیاز نخواهند داشت تا وسایل دستگاه را با قیمت بلند از کشور های بیرونی وارد کنند.
از سوی دیگر تیم تخنیکی زغال سنگ شمال می گوید دستگاه های را که آنان از کشور های بیرونی به کشور وارد می کردند به هزار ها دالر هزینه بر میداشت و زمان زیادی را هم دربر می گرفت اما حالا آن را با چند هزار افغانی و با کیفیت بهتر آماده می سازند.