پس از تلاش های شبانه روزی پرسونل شرکت انکشاف ملی و اداره عملیاتی ریاست جمهوری، پاک کاری کانال پروان پایان یافت و امروز جمعه مورخ ۲۱ سنبله آب در کانال جریان پیدا کرد.
شرکت انکشاف ملی مرجع خدمتگزاری واقعی