شرکت انکشاف ملی در زمان ایجاد گردید که انتشار ویروس کوید ۱۹ جهان را فراگرفته وزمینه های انکشاف وتوسعه را نهایت ضیق ساخته بود. در چنین شرایط دشوار که حلقات وصل در داخل وبیرون کشور قطع گردیده، قرنطین وخانه نشینی بعنوان مهم ترین وسیله مبارزه با این ویروس خطرناک از طرف دولت ها اعلان وبه منصه اجرا گذاشته شده بود.رئیس جمهور کشور غرض جلوگیری و مبارزه با این ویروس خطرناک مصمم بر اعمار ۱۰ باب شفاخانه در نقاط مختلف کشور گردید. و در این برهه حساس مقام عالی ریاست جمهوری با در نظرداشت تجارب شرکت انکشاف ملی، کار اعمار این شفاخانه ها را به این شرکت سپرد.

رهبری شرکت انکشاف ملی با استفاده از انجنیران مسلکی و مجرب توانست پروژه اعمار شفاخانه ها را  همزمان در نقاط مختلف کشور آغاز کند که بزرگترین آن شفاخانه های ۱۰۰ بستر هرات، فراه و نیمروز میباشد. این  شرکت توانست موفقانه شفاخانه ۱۰۰ بستر هرات را طی ۱۸ روز به پایه اکمال برساند که توسط معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این شاهکار شرکت انکشاف ملی، افغانستان را در مقام دوم بعد از کشور چین در امر اعمار شفاخانه ها در مبارزه با این ویروس قرار می‌دهد.