مکتب نوآباد توپ دره ولایت پروان که از طرف ریاست ساختمانی خانه سازی شرکت انکشاف ملی اعمار شده است.