عبدالمومن منصور معاون تولید و انسجام شرکت انکشاف ملی و هیئت همراه شان در حالی که عبدالقهار حیدری رییس شرکت زراعتی وادی ننگرهار آنان را همراهی میکرد، از بخش های مختلف تولیدی کانال زراعتی ننگرهار بازدید نمود.
آقای منصور و هیئت همراه اش حین دیدار از بخش های مختلف شرکت یاد شده، از پیشرفت کار ها ابراز خرسندی کرده و وعده هرگونه همکاری و تعهد از سوی رهبری و مسوولین شرکت انکشاف ملی را به آنان سپرد.
پس از آنکه مسوولیت شرکت زراعتی وادی ننگرهار به شرکت انکشاف ملی تعلق گرفت، با سعی وتلاش رهبری این شرکت و رییس کانال یاد شده در چند ماه اخیر؛ کار روی بخش های مالداری، تولید زیتون، آلویرا، خرما و بخش نجاری که از قبل فعال شده اند و کار روی ۱۰۰۰ گرین هاوس، فارم های مرغداری، قوریه ها و ماهی پروری به سرعت در حال جریان است.
شرکت انکشاف ملی به منظور رشد کانال، استفاده بهتر از زمین های آن، بلند بردن ظرفیت تولیدی و هرگونه اقدام نیک دیگر تلاش هایش را آغاز کرده است و در این زمینه از قبل پلانی را ترتیب داده تا در هر بخشی از شرکت زراعتی مخصوصٱ در بخش های تولید لبنیات و میوه تغییر کمی رونما گردیده و اتکا به کشور های بیرونی اندک گردد.