مسجد جامع هرات باز سازی می شود
مسجد جامع هرات یکی از آثار باستانی و با ارزش این ولایت است که در طول تاریخ فراز و نشيب های زیادی را به خود دیده و در دوره هاي مختلف چندین بار تخریب و دوباره ساخته و یا هم ترمیم شده است.
اکنون کار مرمت و خشت فرش بام این بنای عظیم تاریخی که در طول سال های گذشته صدمه دیده بود و نیاز به بازسازی داشت، از سوی شرکت انکشاف ملی جریان دارد.
این مسجد که به دلیل معماری شگفت انگیز، شهرت جهانی دارد با حفظ همان اصالت تاریخی اش دوباره مرمت و بازسازی میشود.
قابل تذکر است که الی اکنون ۱۲ فیصد کار این پروژه به پیش رفته و در حال حاضر روی خشت کاری دیوار ها ، پلستر کاری دور گنبدها، سیستم برق و بخش های ضروری دیگر کار جریان دارد.
مرمت و بازسازی مسجد جامع هرات که بیشتر از ۳۱ میلیون افغانی هزینه بر خواهد داشت کار عملی آن را
شرکت ساختمانی افغانی شرکت انکشاف ملی به پیش میبرد و قرار است الی ۱۵ دلو سال روان تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.