محمد میرویس ارغندیوال به حیث رییس جدید تصدی خانه سازی گماشته شد
پوهنیار محمد میرویس ارغندیوال از کادر های مسلکی و علمی کشور بر اساس پیشنهاد رهبری شرکت انکشاف ملی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری، روزگذشته به حیث رییس جدید تصدی خانه سازی شرکت انکشاف ملی معرفی گردید.
آقای ارغندیوال که پیش از این به حیث رییس طرح و دیزاین امور ساختمانی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری ایفای وظیفه مینمود همچنان از اساتید ورزیده پوهنتون کابل است و با حفظ حقوق کادری اش در این پوهنتون، ریاست تصدی خانه سازی را نیز مدیریت میکند.
در محفلی که به همین مناسبت روز شنبه با حضورداشت احمد وفی امین رییس اداره عملیاتی و شمار دیگری از روسای این اداره و مسوولین شرکت انکشاف ملی در مقر اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری دایر گردیده بود، همایون فیض رییس پیشین تصدی خانه سازی بحیث رییس کمپلکس اداری دارالامان و ولایات در اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری و ولایات معرفی گردید.