فابریکات سمنت غوری:

اولین فابریکه سمنت که با ظرفیت تولید ۴۰۰ تن روزانه در سال ۱۳۴۱ خورشیدی مطابق ۱۹۶۲ میلادی با همکاری متخصصین چکسلواکیا، به فعالیت آغاز کرد، فابریکه سمنت غوری بود. از آغازین روز های فعالیت، کیفیت سمنت این فابریکه در حد بود که در بازار های داخلی وخارجی عرضه می‌گردید. فابریکه دوم مربوط به سمنت غوری نیز ظرفیت تولید ۱۰۰۰ تن را روزانه داشته ویکی از فابریکه های دارای کیفیت بلند در تولید سمنت با معیار Portland  و با مارک ۴۰۰ بود.

فابریکه سمنت غوری در سال ۱۳۶۷ بعد از توقف چهار ساله بار دیگر با همکاری متخصصین  چکسلواکیا و کمپنی واردارلو به فعالیت آغاز و  به ۵۰ فیصد ظرفیت قبلی خویش برای ۲۰ سال تحت نظارت کمپنی ان لدر (Ann Ladder) فعالیت می‌نمود.

فابریکه دومی سمنت غوری در شراکت با کمپنی افغان اینویستمنت دوباره احیا و درسال ۱۳۹۱ به تولید آغاز نمود. و در حال حاضر شرکت انکشاف ملی در نظر دارد نه تنها کیفیت تولید را دراین بخش کاری به ۶۰ فیصد ارتقا دهد، بلکه می‌خواهد ظرفیت تولیدی را نیز به ۵۰۰ فیصد ازدیاد بخشد.