پنجشنبه ۱۳سنبله ۱۳۹۹
عبدالرحمن عطاش رئیس عمومی اجرائیوی شرکت انکشاف ملی، عبدالمومن منصور معاون انسجام و انکشاف تولیدات این شرکت و هیئت همراه شان که به هدف بازدید از پروژه های تحت کار این شرکت به شمال کشور سفر کرده اند صبح امروز به ولایت سمنگان رسیدند.
آقای عطاش در دیدارش با داوود کلکانی والی سمنگان در مورد نحوه کار ساختمانی و آبداتی که در این ولایت از سوی شرکت انکشاف ملی تطبیق گردیده و یا هم در حال جریان است، صحبت کرده و اطمینان دادند که این شرکت پروژه های خویش را با کیفیت تمام و در زمان معین تطبیق می کند.
در ضمن والی این ولایت و روئسای سکتوری نیز از تطبیق پروژه های شرکت انکشاف ملی و برخورد مسئولین محلی این شرکت در ولایت شان ابراز رضایت و خرسندی کردند.
همچنان رئیس عمومی اجرائیوی شرکت انکشاف ملی وعده سپرد تا بخاطر ساخت بند آبگردان آب کیلی که در ولسوالی خرم وسارباغ این ولایت موقعیت دارد و آب اشامیدنی شهر ایبک مرکز این ولایت را تامین میکند، هیئتی را جهت سروی موظف کرده و هر زمانی که اداره تنظیم آب این بند را به شرکت انکشاف ملی واگذار نماید این شرکت کار آن را آغاز خواهد کرد.
آقای عطاش در این سفر از جریان بازسازی و ترمیم تخت رستم و پروژه های ساختمانی که تطبیق کننده آن شرکت انکشاف ملی بوده است، دیدار کرده و یکجا با والی، رییس شورای ولایتی، متنفذین و بزرگان شهر ایبک صالون فاتحه خوانی این ولایت را نیز افتتاح نمود.