ریاست شورای ولایتی ولایت بغلان از بهر خدمات صادقانه ریاض الدین شریفی رییس تصدی زغال سنگ شمال و سرپرست فابریکات سمنت غوری از وی تقدیر به عمل آورد.
آقای شریفی که در حال حاضر مسوولیت ریاست زغال سنگ شمال و فابریکات سمنت غوری را همزمان بر عهده دارد، از بهر مدیریت بهتر اش در استخراج زغال سنگ به گونه تخنیکی، بلند بردن کیفیت و کمیت سمنت غوری و همچنان ساخت باغ ترقی در اطراف فابریکه سمنت غوری مورد ستایش قرار گرفته است.
رهبری شورای ولایتی این ولایت ضمن اهدای تقدیرنامه به آقای شریفی، خواهان تلاش های بیشتر وی در این زمینه شده و اظهار داشتند که خدمات او را مردم به دیده قدر مینگرند.
این در حالیست که پس از گماشتن آقای شریفی به حیث رییس فابریکات سمنت غوری و پس از آن در سمت ریاست تصدی زغال سنگ شمال توسط شرکت انکشاف ملی؛ در فعالیت های تولیدی و استخراجی این دو فابریکه تغییرات چشمگیری رونما شده است.