شرکت فلزات:

تصدی فلزات ابتدا در سال ۱۳۵۴ خورشیدی مطابق ۱۹۷۵ میلادی زیر چتر وزارت زراعت به عنوان بخشی از تولیدات فلزی ایجاد گردید.  بعدا در سال ۱۳۶۷  بصورت مستقلانه به فعالیت خود ادامه داد، فعالیت های عمده تصدی عناصر فلزی ساخت دروازه های تنظیم کننده آب کانالها و حق آبه ها، صندوق های میتر برق، پایه های برق وغیره بوده نه تنها این تولیدات به سطح حکومت  مورد استفاده قرار می گرفت بلکه نیازمندی های سکتور خصوصی را  نیز برآورده می ساخت.

در این اواخر این ریاست بمنظور انسجام بهتر امور تحت چتر  شرکت انکشاف ملی قرار گرفت. و  به اساس پلان های تصویب شده برنامه توانمند سازی ریاست تولیدات عناصر فلزی در محراق توجه مسوولین قرار دارد تا این ریاست قادر به تولیدات سبک، متوسط و سنگین فلزی گردیده به نیازمندی های موجود در داخل ساختمان ها، نما وبیرون ساختمان ها بشمول سردخانه ها ، گلخانه ها،  قیچی پوش و آهن پوش ها و ذخایر آب و همچنان قادر به پاسخگویی به نیازمندی های زیر ساخت ها از قبیل پل ها، هنگر ها، قالب سازی های تونلی، پوشش و یا سن شیت استدیوم ها، ذخیره های مواد نفتی و قطعات پیش ساختی فلزی گردد.