شرکت  باربری مرکز (کاماز) :

شرکت  باربری مرکز (کاماز) در سال ۱۳۶۰خورشیدی ایجاد شد و در سال ۱۳۸۴ه-ش شرکت های ۲,۳,۴کاماز مدغم  و تحت نام شرکت باربری مرکز مسمی گردید. این شرکت انتقالات ضروری و اضطراری حکومت را در زمانهای بحرانی  تحت پوشش قرار می داد. و در حالات عادی نیز  توازن انتقالات در کشور را به وجود می آورد. شرکت باربری مرکز در طول عمر  فعالیت خود خدمات ارزنده به حکومت ارائه کرده است.

در این اواخر این شرکت، تغییر حیثیت حقوقی نموده  ودر چوکات شرکت انکشاف ملی مدغم گردید. شرکت باربری مرکز  ۳۴۶کارمند،۴۱۴.۵ جریب زمین و ۲۸۴ عراده وسایط مختلف النوع دارد. فعالیت شرکت باربری در کابل، مزار، کندز و هرات می باشد. شرکت انکشاف ملی امید دارد که کاماز در  زود ترین فرصت  در عرصه انتقال واردات و صادارات کشور فعالانه سهم گرفته  بیشتر از ۷۰۰ شغل دایمی را برای هموطنان ایجاد نماید.