جمعه ۱۶ عقرب ۱۳۹۹
ساختمان این مرکز براثر حمله ترورستی آسیب زیادی دیده بود و محمد اشرف غنی رییس جمهوری به اداره عملیاتی هدایت داد تا این مرکز باز سازی شود.
از همین رو روز گذشته پنجشنبه تیم تخنیکی اداره عملیاتی ریاست جمهوری محل روی داد را ازنگاه خسارات سروی و آسیب شناسی نمود و سپس ریاست ساختمانی افغانی شرکت انکشاف ملی کار عملی باز سازی مرکز ملی آموزش حقوقی پوهنتون کابل را عصر پنجشنبه آغاز نمود.
این حمله چند روز پیش توسط مهاجمان در پوهنتون کابل رخ داد که منجر به کشته شدن ۲۲ غیر نظامی که بیشتر شان محصل بودند گردید. همچنین در این رویداد خونین ۲۲ تن دیگر زخمی شدند.