شرکت انکشاف ملی در نظر دارد، تا مقدار (1,000,000) یک میلیون تن ذغال سنگ از ساحات معدنی گلورز و گواخ ولسوالی بلخاب ولایت سرپل خویش را از طریق مزایده به فروش برساند، اشخاصیکه خواهان اشتراک در مزایده باشد، میتواند شرطنامه فروش ذغال سنگ فوق الذکر را از دفتر مرکزی شرکت انکشاف ملی واقع قصبه،کابل دریافت نموده و آفر های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی روز (پنج شنبه) مورخ (13/02/1403) به آمریت روابط عامه شرکت انکشاف ملی واقع ناحیه 15، قصبه،کابل تسلیم نمایند، افرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه مزایده به روز  پنج ساعت (10:00) قبل از ظهر مورخ (13/02/1403) در تالار جلسات این شرکت تدویر میگردد.