دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹
سنگ تهداب یک محراب مسجد زیر نام (مسجد جامع حضرت صاحب قاری جان آغا) در ولسوالی خان آباد ولایت کندز با حضورداشت شماری از بزرگان قومی، علما، محاسن سفیدان، و مسوولین محلی در مرکز این ولسوالی بر زمین گذاشته شد.
مسجد یاد شده که در مساحت ۲۲۵ متر مربع زمین به شکل هشت ضلعی در دو منزل بصورت پخته و اساسی اعمار می شود، تمویل کننده آن اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری است و کار اعمار آن را شرکت انکشاف ملی به پیش می برد.
این پروژه از جمله ۳۷۷ محراب مسجدی می باشد که برای ولسوالی های سراسر کشور درنظر گرفته شده است و انتظار می رود کار اعمار آن الی یک سال آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.
گفتنیست که تعمیر قبلی مسجد گذر حضرت صاحب قاری جان آغا در سال های گذشته توسط مردم محل به شکل غیر معیاری (خامه) ساخته شده بود، اما اکنون نیاز آن میرفت تا به شکل عصری و اساسی با مساحت بزرگتر اعمار گردد.