دوشنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۹
کار عملی اعمار مسجد عیدگاه ولسوالی علی آباد ولایت کندز امروز دوشنبه ۱۴میزان سال روان رسمآ با گذاشتن سنگ تهداب آن، در مرکز این ولسوالی آغاز شد.
در محفل افتتاح کار این مسجد ولسوال ولسوالی علی آباد، بزرگان قومی، علما و محاسن سفیدان این ولسوالی حضور به هم رسانیده بودند.
مسجد یاد شده که در مساحت ۶۰۰۰ متر مربع زمین بصورت اساسی و پخته اعمار میشود بودجه آن از سوی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی پرداخت می گردیده و کار عملی آن از سوی شرکت انکشاف ملی به پیش برده می شود.
مسجد جامع ولسوالی علی آباد از جمله ۳۷۷ محراب مسجدی است که برای ولسوالی های سرتاسر کشور درنظر گرفته شده و هم اکنون تعدادی زیادی از این مساجد عملاً تحت کار می باشد.