شنبه ۱۲ میزان ۱۳۹۹
سنگ تهداب دو محراب مسجد زیر نام مسجد جامع بازار و مسجد جامع حضرت محمد (ص) در ولسوالی های خوست و ده صلاح ولایت بغلان گذاشته شد.
در محفل افتتاح کار این مساجد؛ شماری از بزرگان قومی، علما، محاسن سفیدان و مسوولین محلی این ولسوالی ها حضور به هم رسانیده بودند.
مساجد یاد شده که هر یک در مساحت ۵۴۵ متر مربع زمین بصورت پخته و اساسی اعمار می شود، بودجه آن از سوی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی پرداخت گردیده و مسوولیت اعمار آن را شرکت انکشاف ملی بر عهده دارد.
این پروژه ها از جمله ۳۷۷ محراب مسجدی می باشد که برای ولسوالی های سراسر کشور درنظر گرفته شده و انتظار می رود کار اعمار آن الی شش ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.