سفر معاون برنامه های شرکت انکشاف ملی به ولایات کندهار و ننگرهار
نجیب الله شینواری معاون برنامه های شرکت انکشاف ملی به منظور بازدید از جریان کار پروژه ها و همچنین دیدار با شرکای کاری، مسوولین و کارمندان این شرکت به ولایات کندهار و ننگرهار سفر کرده است.
آقای شینواری بخاطر ازدیاد موثریت کاری جهت تطبیق بهتر پروژه های شرکت انکشاف ملی در این دو ولایت، با مسوولین در مورد دیزاین و نحوه کار پروژه ها صحبت کرده و هدایات لازم دادند.
معاون برنامه های شرکت انکشاف ملی طی این سفر، بخاطر آغاز کار دوباره مسجد تاریخی میرهزار ولایت کندهار که بنا بر دلایلی از چندی بدینسو متوقف شده بود با مسوولین و بزرگان محلی دیدار کرده و کار این پروژه دوباره از سر گرفته شد.
از سوی دیگر مقام های محلی ولایات متذکره در دیدار با آقای شینواری از نحوه کار شرکت انکشاف ملی ابراز رضایت کرده، جهت هماهنگی و همکاری بیشتر با شرکت انکشاف ملی اعلام آماده گی کرده اند.