یکشنبه ۶میزان ۱۳۹۹
به اساس پیشنهاد رهبری شرکت انکشاف ملی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری، آقای محمد ظاهر عبادی به حیث رییس و آقای عبدالقوی زاهد به حیث معاون فابریکات سمنت غوری معرفی گردید.
در جلسه که به همین منظور در ریاست فابریکات سمنت غوری دایر شده بود، در کنار اشتراک شماری از مسوولین و کارمندان این تصدی، عبدالمومن منصور معاون انسجام و انکشاف تولیدات شرکت انکشاف ملي و برخی دیگر از مسئولین ارشد این شرکت، مقامات محلی این ولایت، ریاض الدین شریفی سرپرست قبلی این فابریکات و رییس فعلی شرکت ذغال سنگ شمال نیز حضور داشتند.
درین نشست عبدالمومن منصور معاون انسجام و انکشاف تولیدات شرکت انکشاف ملي به وظایف جدید هر دوی آنها را خوش آمدید گفته و برای آنها در مسئولیت های سپرده شده آرزوی موفقیت نمود و از کارکردگی و خدمات سرپرست قبلی فابریکات سمنت غوری ریاض الدین شریفی ستایش نمود و قدردانی کرد.
محترم محمد ظاهر عبادی و آقای عبدالقوی ذاهد از اعتماد حکومت و رهبری شرکت انکشاف ملی ابراز امتنان نموده و تعهد سپردند که وظیفه را صادقانه و شفاف انجام داده و تمام تلاش خود را برای توسعه بیشتر این فابریکات انجام دهند.
محترم محمد ظاهر عبادی و عبدالقوی ذاهد دارای تحصیلات عالی تا حد ماستری بوده و تجربه کافی کار و مدیریت در ادارات مختلف دولتی را دارا میباشند، که تقرر آنها درین بست ظرفیت تولیدی و پیشرفت فابریکات سمنت غوری را در پی خواهد داشت.
همچنان سراج الدین ناصری که دارای تحصیلات عالی تا حد ماستری میباشد و تجربه کاری دارا، به عنوان معاون اداری ریاست ذغال سنگ شمال معرفی گردید.