ریاست املاک شرکت انکشاف ملی، جایدادهای خویش را واقع قصبه ناحیه 15 شهر کابل به شرح ذیل به مدت سه سال عقد قرارداد می سپارد.

 • موازی 1460 مترمربع زمین سفید مقابل بلاک16 قصبه کهنه.
 • دکان نمبر 7 مارکیت نمبر2 شهرک خواجه رواش.
 • دکان نمبر 3 فاز 3 شهرک امارات.
 • یک باب کافی شاپ واقع دفتر روابط عامه شرکت انکشاف ملی.
 • ساحه کنار شهرک امارات در امتداد سرک موتر فروشی جهت اعمار دکاکین.
 • موازی (1792) متر مربع زمین واقع قصبه شهرک خواجه رواش جنوب دفتر حفظ و مراقبت برای ایجاد و فعالیت حمام.
 • موازی(1200)مترمربع زمین واقع قصبه شهرک امارات مقابل بلاک 97 جهت اعمار و فعالیت یک باب رستورانت در سه منزل.
 • اعمار یک باب خبازی واقع شهرک امارات مقابل بلاک 64 A به مساحت 69 مترمربع به منظور فعالیت خبازی.
 • موازی 3420 متر مربع زمین واقع قصبه، داخل محوطه ریاست ساختمانی خانه سازی دارای یک باب حوض آب بازی به مساحت 512 مترمربع، اطاق های تبدیلی لباس، اطاق های شاور، چاه آب و پارک تفریحی به منظور فعالیت پارک تفریحی و حوض آب بازی.
 • غرفهای نمبر 3 نمبر 18 نمبر 20 و نمبر 21  هرکدام به مساحت 4 مترمربع وا قع شهرک امارات در ساحات مختلف شهرک.
 • موازی 15جریب زمین دارای یکباب تعمیر نیمه کاره واقع ناحیه 15 مقابل حوزه 15 پولیس.

اشخاصی که خواهش عقد قرارداد جایداد های فوق را داشته باشند در خواست های خویش را بعد از نشر اعلان به مدت 21 روز و با ذکر مشخصات جایداد به شرکت انکشاف ملی واقع قصبه ناحیه 15 شهرکابل بسپارند، شرطنامه را ملاحظه نموده تضمین اخذ می گردد.