شرکت انکشاف ملی که پیش از این به تعداد ۱۰۰ بست کاری خویش را غرض استخدام افراد واجد شرایط به اعلان گذاشته بود، ۵۲۰۰ فورم درخواست را بدست آورد و نخستین مرحله آزمون از این میان؛ امروز پنجشنبه ۱۲ سرطان سال روان برگزار گردید.
این شرکت بمنظور پیشبرد بهتر امور و سپردن مسوولیت به افراد واجد شرایط، امروز از ۱۳۰ تن برای پنج بست و استخدام بیست تن امتحان اخذ کرد.
درخواست کننده گان کار که از شفافیت پروسه امتحان خوشبین به نظر می رسیدند میگویند؛ از آنجا ئیکه رقابت آزاد حصول اطمینان آنان برای استخدام است، بنٱ با اعتماد کامل در این پروسه شرکت کرده اند.
قابل تذکر است که شیوه استخدام افراد در شرکت انکشاف ملی کاملٱ یک پروسه شفاف بوده و واجدین شرایط بدون هیچ میانجی و شناخت قبلی به کار گماشته میشوند، قرار است در مراحل دیگر از افراد متباقی در روز های بعدی امتحان اخذ گردد.
گفتنی است از آنجائیکه ارقام تعداد درخواست کننده گان بلند است، از اینرو صرف برای آنانی که مطابق بست واجد شرایط اند تماس گرفته شده و به امتحان دعوت میشوند.