رفیع الله عزیزی به حیث رییس املاک شرکت انکشاف ملی گماشته شد
بر اساس حکم شماره ۷۰۵ سال جاری مقام عالی ریاست جمهوری به منظور تطبیق اصلاحات، نیل به اهداف استراتیژیک انکشافی، مدیریت بهتر امور و انسجام وتسریع فعالیت های شرکت انکشاف ملی؛ رفیع الله عزیزی در بست فوق رتبه به حیث رییس املاک این شرکت تقرر حاصل کرده است.
آقای عزیزی که یکی از کادر های مسلکی کشور است سابقه کاری ۱۹ ساله در بخش های مختلف در موسسات داخلی و خارجی و همچنان مسوولیت روابط عامه وزارت احیا و انکشاف دهات و آمریت آرشیف ارگ ریاست جمهوری را بر عهده داشته است.
رهبری شرکت انکشاف ملی با توجه به تجارب فوق و تحصیلات عالی آقای عزیزی، وی را به این سمت گماشته و خواستار اجرای وظیفه محوله طبق قانون از جانب وی هستند.