پنجشنبه ۱۳ سنبله ۱۳۹۹
عبدالرحمن عطاش رئیس عمومی اجرائیوی شرکت انکشاف ملی در دیدار با والی، قومندان امنیه، رئیس امنیت ملی و رئیس شورای ولایتی ولایت سمنگان در حالی که ریاض الدین شریفی رییس شرکت زغال سنگ شمال نیز حضور داشت، پیرامون چالش ها در معادن زغال سنگ شمال بحث کردند.
در این نشست آقای عطاش در مورد توزیع زغال سنگ، اخاذی های غیر قانونی ، قاچاق و حفر صوف های خود سر در این معادن صحبت کرده و خواهان همکاری نزدیک رهبری و مسئولین نهاد های امنیتی این ولایت در زمینه شد.
در مقابل داوود کلکانی والی ولایت سمنگان قاطعانه تعهد سپرد که رهبری این ولایت پرسونل امنیتی را در ساحات مورد ضرورت و مسیر های منتهی به صوف ها جهت تامین امنیت این معادن توظیف می نمایند.
از سوی نیز رئیس شورای ولایتی این ولایت خواهان عملی شدن فیصله کابینه در مورد مصرف حدود ۵٪ از عواید زغال سنگ بدست آمده سمنگان در خود این ولایت شده است.
در نتیجه فیصله بر آن شد تا ریاست زغال سنگ شمال در هماهنگی با مقام ولایت سمنگان، ریاست شورای ولایتی و نهاد های امنیتی این ولایت؛ یک تیم دورانی را در منابع زغال سنگ توظیف نموده تا از صوف های خودسر، استخراج و قاچاق آن جلوگیری نماید.