سه شنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۹
بیشتر از ۱.۹ میلیون خندق و ۲۵ بند کوچک آب گردان جهت کنترول آبهای سطحی در پروژه مدیریت آبریزه های شهر کابل حفر گردیده است.
این پروژه بمنظور کنترول آب های سطحی، بلند رفتن آبهای زیر زمینی و اشتغال زایی در شهر کابل راه اندازی شده که تطبیق آنرا شرکت انکشاف ملی به عهده دارد.
هم اکنون بیشتر از ده هزار نفر عملاً مصروف کار بوده و از آغاز پروژه تا اکنون بالاتر از ۳۰ هزار کارگر استخدام گردیده است.
فاز اول پروژه شامل کندنکاری خندق و ساخت چکدم ها بیشتر از یک سال و شش ماه دوام خواهد نمود که در مرحله دوم آن غرس میلیون ها نهال نیز در نظر گرفته شده است.
با تکمیل این پروژه جنگلات و باغات مثمر و غیر مثمر در اطراف ششهر کابل احداث می گردد.
هزینه مجموعی این پروژه مبلغ ۱۲ ملیارد افغانی می شود که از بودیجه اداره حمایوی و عملیاتی انکشاف ملی ریاست جمهوری پرداخت می شود.